Ние сме ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ

Нашиот реномиран ревизорски тим е составен од два овластени ревизори, економисти, овластени сметководители .

Нов, модерен начин на грижа за вашиот бизнис. One stop shop – комплетна грижа за вашиот бизнис (Сметководствени услуги, Финансии, Ревизија и Правни услуги) .

Економски и правен консалтинг за вашиот бизнис од нашиот реномиран тим на овластени ревизори, овластени сметководители и правници .

Да создадеме подобар бизнис

Доверете го вашиот бизнис во наши раце. Вие грижете се само за правење на профит, ние се грижиме за останатото.

Ние сме ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ

Честите промени на Законската регулатива, обврските кои компаниите треба да ги извршуваат спрема државната администрација, грижата за вработените, водење на задолжителни сметководствени евиденции и финансиски евиденции и анализи го преокупираат работниот ден на денешниот претприемач. Работата на претприемачот е развој на компанијата и зголемување на профит. Доверете ги сите административни работи, правни, сметководствени, ревизорски и финансиски услуги на професионалци. Единствена ваша грижа нека ви биде само правењето профит и растот и развојот на компанијата.

Нашето искуство

Ревизија
Бизнис консалтинг
Сметководство и финансии
Правни услуги
6000
Извештаи & документи
0
Задоволни клиенти
0
Решени проблеми
НАШИ БРЕНДОВИ
НАШИ УСЛУГИ

Ревизија на финансиски
извештаи

Нашиот тим на овластени ревизори, консултанти, економисти и овластени сметководители ви нудат врни услуги за ревизорски ангажман за ревизија на финансиски извештаи, ревизија на проекти, договорни финансиски и ревизорски анализи

Бизнис консалтинг

Економски и правен консалтинг за вашиот бизнис од нашиот реномиран тим на овластени ревизори, овластени сметководители и правници

Правни услуги -
основање компании

Нашиот правен тим ви нуди врвни професионални услуги за вашиот бизнис. Посетете ја нашата платформа за основање на компании novafirma.mk за основање на нова фирма со нас

Бизнис планови -
апликација на фондови

Нашиот реномиран тим на вработени ви овозможува изработка на професионални бизнис планови и подготвување на апликации за повеќе домашни и меѓународни повици за финансиска подршка на бизниси.

Плати и човечки ресурси

Водење на грижа за вашите вработени. Подготвување на целосна документација за човечки ресурси (правилници, договори, решенија, одлуки и сл.) пријава и одјава на вработени во Агенија за вработување како и подготовка на плати за компании со поголем број на вработени.

Бизнис консалтинг -
годишна претплата

Сметководствен, даночен, финансиски и правен консалтинг за вашиот бизник со нашата годишна претплата на нашата платформа Smetkovoditeli.com.mk